Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj
Kategorie

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów (dalej: Administrator).
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 • Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące udział w obsłudze infolinii, reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.
 • Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje podmiotowi danych prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów, jeżeli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Podmiot danych, który wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem czynności dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) mogą być realizowane poprzez przesłanie stosownego żądania na adres: rodo@alsen.pl.KONTO BIZNESOWE

 • W celu przekształcenia Konta w Sklepie Zadowolenie w Konto Biznesowe w Sklepie Biznesowym Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu dokonuje rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, podając w formularzu rejestracyjnym niezbędne dane osobowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe Kupującego, dane identyfikacyjne, kontaktowe osoby działającej w imieniu Kupującego itp.).
 • Dane osobowe Kupującego podane w momencie rejestracji, jak również dodane w Koncie Biznesowym (w szczególności dane dotyczące zamówień, adresów) przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu założenia i obsługi Konta Biznesowego, w tym zawarcia na żądanie Kupującego i wykonania wskazanych w Regulaminie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe osoby działającej w imieniu Kupującego podane w momencie rejestracji, jak również dodane w Koncie Biznesowym (w szczególności dane dotyczące zamówień) przetwarzane są przez Administratora w oparciu o jego uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu założenia i obsługi Konta Biznesowego Kupującego, w tym zawarcia z Kupującym, w którego imieniu dana osoba działa i wykonania wskazanych w Regulaminie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Dane Kupującego oraz osoby działającej w imieniu Kupującego mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli – odpowiednio – Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu przy rejestracji wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Podanie przez Kupującego lub osobę działającą w imieniu Kupującego danych osobowych w Koncie Biznesowym jest dobrowolne, natomiast dane wskazane w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do przekształcenia Konta w Sklepie Zadowolenie w Konto Biznesowe w Sklepie Biznesowym.ZAMÓWIENIE W SKLEPIE BIZNESOWYM

 • Składając zamówienie Kupujący lub osoba działająca w imieniu Kupującego podaje w formularzu zamówienia dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wybranego produktu (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe Kupującego, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe osoby działającej w imieniu Kupującego, adres dostawy, dane dotyczące zamówionych produktów/usług, wybranego sposobu dostawy, wybranej formy płatności, itp.). W zależności od wybranych form dostawy, płatności lub usług dodatkowych dostępnych w Sklepie Biznesowym (dalej: Wybrane Opcje), Administrator może pozyskiwać dodatkowe dane Klienta niezbędne do realizacji Wybranych Opcji od podmiotów współpracujących z Administratorem z zakresie tych Wybranych Opcji (w szczególności od podmiotów obsługujących wybrane przez Klienta formy płatności czy dostarczających usługi dodatkowe).
 • Dane Kupującego, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z Wybranymi Opcjami.
 • Dane osoby działającej w imieniu Kupującego, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane przez Administratora, w oparciu o jego uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Kupującym w imieniu którego dana osoba działa, zgodnie z Wybranymi Opcjami.
 • Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli – odpowiednio – Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu, przy składaniu zamówienia wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zależności od Wybranych Opcji, mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie tych Wybranych Opcji (w szczególności podmiotom obsługującym wybrane formy płatności czy dostarczającym usługi dodatkowe) w celu realizacji przez te podmioty Wybranych Opcji.
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest niezbędne do złożenia zamówienia.REKLAMACJE

 • Składając reklamację Kupujący lub osoba działająca w imieniu Kupującego podaje dane niezbędne do obsługi tej reklamacji przez Administratora (dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe Kupującego, dane identyfikacyjne, kontaktowe osoby działającej w imieniu Kupującego, dane dotyczące reklamowanych produktów, itp.).
 • Dane Kupującego podane przy składaniu reklamacji są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi tej reklamacji.
 • Dane osoby działającej w imieniu Kupującego podane przy składaniu reklamacji są przetwarzane przez Administratora, w oparciu o jego uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu obsługi reklamacji Kupującego, w imieniu którego dana osoba działa.
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu reklamacji jest niezbędne do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji.FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE/KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SKLEPIE BIZNESOWYM

 • Na Stronie Sklepu Biznesowego dostępne są formularze zgłoszeniowe/kontaktowe, umożliwiające kontakt z Administratorem w określonych sprawach. Korzystając z formularza Kupujący lub osoba działająca w imieniu Kupującego podaje dane identyfikacyjne i kontaktowe (Kupującego i osoby działającej w imieniu Kupującego) niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi.
 • Dane Kupującego podane w trakcie takiej formy kontaktu z Administratorem są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.
 • Dane osoby działającej w imieniu Kupującego podane w trakcie takiej formy kontaktu z Administratorem są przetwarzane przez Administratora, w oparciu o jego uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie Kupującego.
 • Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym/kontaktowym jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.OPINIE O PRODUKTACH

 • Na Stronie Sklepu Biznesowego dostępna jest opcja wyrażenia opinii o produktach. W celu opublikowania opinii Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu podaje niezbędne dane, które w powiązaniu z innymi posiadanymi przez Administratora danymi mogą stanowić dane osobowe (nick oraz adres mailowy).
 • Dane Kupującego podane podczas publikowania opinii o produkcie są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu umieszczenia opinii na stronie Sklepu Biznesowego na żądanie Kupującego złożone poprzez wysłanie formularza opinii.
 • Dane osoby działającej w imieniu Kupującego podane podczas publikowania opinii o produkcie  są przetwarzane przez Administratora, w oparciu o jego uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu umieszczenia opinii na stronie Sklepu Biznesowego, na żądanie osoby działającej w imieniu Kupującego złożone poprzez wysłanie formularza opinii.
 • Dane Kupującego/osoby działającej w imieniu Kupującego podane podczas publikowania opinii są przetwarzane przez Administratora również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), w celu weryfikacji wiarygodności opinii oraz kontaktu z Kupującym/osobą działającą w imieniu Kupującego celem doprecyzowania lub sprostowania opinii albo ustosunkowania się do opinii. Nick podany przez osobę publikującą opinię jest upubliczniany na stronie Sklepu Biznesowego klientom tego Sklepu Biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) w celu uwiarygodnienia opinii o produktach.
 • Podanie danych wskazanych w formularzu opinii o produkcie jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania opinii na stronie Sklepu Biznesowego.INFOLINIA 

 • Kupujący/osoba działająca w imieniu Kupującego lub osoba zainteresowana współpracą biznesową z Administratorem może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem infolinii – telefonicznie, mailowo lub poprzez chat. W zależności od wybranej przez taką osobę formy kontaktu Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji sprawy, w której ta osoba się kontaktuje, w tym w szczególności dane identyfikacyjne, informacje o adresie e-mail lub numerze telefonu, jak również nagrania rozmów z infolinii oraz pozostałe dane podawane przez tą osobę.
 • Dane Kupującego lub osoby zainteresowanej współpracą biznesową z Administratorem, podane w związku z kontaktem z infolinią Sklepu Biznesowego Administrator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu załatwienia sprawy zgłaszanej przez taką osobę.
 • Dane osoby działającej w imieniu Kupującego podane w związku z kontaktem z infolinią Sklepu Biznesowego Administrator przetwarza, w oparciu o uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu załatwienia sprawy Kupującego zgłoszonej przez tą osobę.
 • Dane podane podczas kontaktu z infolinią Sklepu Biznesowego mogą być również przetwarzane, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów za pośrednictwem infolinii, jak również w celach bezpieczeństwa  oraz weryfikacji i poprawy jakości obsługi interesantów przez infolinię.
 • Nagrania rozmów z infolinii są przechowywane maksymalnie przez 3 lata. Jeżeli z nagrań wynika potrzeba dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami nagrania są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.NEWSLETTER 

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe Kupującego lub osoby działającej w imieniu Kupującego podane w momencie zapisywania się takiej osoby do newslettera są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłce newslettera.
 • Zapisując się do newslettera Kupujący/osoba działająca w imieniu Kupującego wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych w postaci tego newslettera drogą elektroniczną przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez Administratora przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera.
 • Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne, jednakże bez podania wskazanych w formularzu zapisu danych identyfikacyjnych i kontaktowych zapisanie się nie jest możliwe.