Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj
Kategorie

Regulamin strefy biznes.zadowolenie.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.biznes.zadowolenie.pl, zwany dalej Sklepem Biznesowym, prowadzony jest przez spółkę Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321159, o numerze NIP 6342702369, o numerze REGON 241087230, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod podanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: biznes@zadowolenie.pl lub, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, pod adresem mailowym: zgloszenia@zadowolenie.pl, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 9.00 do godz. 17.00 numerem Infolinii: 32 775 27 40 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

3. W Sklepie Biznesowym Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie dla klientów sklepu internetowego www.zadowolenie.pl (dalej: Sklep Zadowolenie) będących przedsiębiorcami, którzy dokonali przekształcenia konta posiadanego w Sklepie Zadowolenie w konto biznesowe w Sklepie Biznesowym, zgodnie z postanowieniami ust. 5 Regulaminu (dalej: Kupujący).

4. Informacje zawarte na stronie www.biznes.zadowolenie.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


KORZYSTANIE ZE SKLEPU

5. Kupujący może korzystać ze Sklepu Biznesowego po dokonaniu, na zaproszenie Sprzedawcy, przekształcenia posiadanego konta w Sklepie Zadowolenie (dalej: Konto) na konto biznesowe w Sklepie Biznesowym, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, dotyczące jego działań w Sklepie Biznesowym (dalej: Konto Biznesowe), zgodnie z postanowieniami ust. 15 Regulaminu. Dokonując przekształcenia Kupujący oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a wszelkie czynności wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zakupy w Sklepie Biznesowym, podejmuje wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. W celu dokonania zakupu w Sklepie Biznesowym Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie Biznesowym informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności. Kupujący może złożyć zamówienie:

a) bezpośrednio w Sklepie Biznesowym – po zalogowaniu się na Koncie Biznesowym, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru, na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę.
b) telefonicznie – na numer Infolinii podany w ust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy.

c) mailowo – na adres e-mail: biznes@zadowolenie.pl. Z chwilą złożenia zamówienia mailowego Kupujący składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu, Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy.

7. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie Biznesowym, zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 lit. a, jednocześnie z wyświetleniem komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, do Kupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem. Wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłana również do Kupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. b. lub zamówienie mailowe, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. c. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę, a w przypadku towarów należących do kategorii „Dla dzieci” – nie później niż w terminie 4 dni roboczych.

8. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6, jest rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, w tym z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia, stosownie do postanowień ust. 7 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 14, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 7 według własnego uznania, bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie Biznesowym, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych towarów, w tym nieprawidłowej ceny towarów, niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie, o którym mowa w ust. 15, uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane nie są prawidłowe.

11. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie Biznesowym wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym albo w procedurze telefonicznego lub mailowego zamawiania towaru, że faktura powinna zostać wystawiona w formie tradycyjnej.

12. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie Biznesowym w złotych polskich i są cenami NETTO. Do cen doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja o cenie podawana w Sklepie Biznesowym przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej.

13. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie Biznesowym, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składając zamówienie, może wybrać w szczególności następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6):

a) płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów;

b) płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

c) płatność z góry za pomocą systemu PayU lub iMoje – płatność w tej formie może mieć postać:

- płatności kartą kredytową – każda transakcja płatności jest w takim przypadku autoryzowana przez operatora płatności internetowych – odpowiednio: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu („PayU”) lub ING Bank Śląski S.A. („iMoje”); przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności;

- płatności e-przelewem – płatność jest obsługiwana odpowiednio – przez PayU lub iMoje; zamówienie jest przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności;

d) płatność z wykorzystaniem kredytu ratalnego – dostępna w odniesieniu do wybranych towarów i wyłącznie podczas składania zamówienia na te towary bezpośrednio w Sklepie Biznesowym, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. a; dokonywana przy użyciu środków finansowych dostarczonych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), na podstawie umowy kredytowej zawartej przez Kupującego z Bankiem; Kupujący, który wybierze tą opcję płatności, zostanie automatycznie przekierowany ze Sklepu Biznesowego do serwisu internetowego Banku, na którym zostanie mu udostępniony elektroniczny formularz wniosku kredytowego oraz informacje wymagane przepisami prawa; Kupujący może skorzystać z tej formy płatności pod warunkiem, że spełnia określone przez Bank warunki dla uzyskania i uruchomienia kredytu; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności przez Bank.

e) płatność z wykorzystaniem kredytu ratalnego CA Raty.

14. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 7, wynosi 4 dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zakupione towary dostarczane są na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski, a w przypadku niektórych towarów, również do wybranego przez Kupującego paczkomatu, znajdującego się na terytorium Polski. Dostępne w odniesieniu do konkretnego towaru opcje dostawy, koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe wskazywane są podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6. W przypadku towarów wielkogabarytowych towary te są dostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującego budynku, bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w tym budynku.

15. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dostawy w momencie odbioru towarów, w tym sprawdzenie zgodności dostarczonych towarów z fakturą i zamówieniem. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki lub niezgodności dostawy z zamówieniem jest sporządzenie w momencie dostawy protokołu reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy kurierskiej.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

16. Kupujący może dokonać przekształcenia Konta w Konto Biznesowe po otrzymaniu zaproszenia od Sprzedawcy. W celu przekształcenia Konta w Konto Biznesowe Kupujący lub osoba korzystająca z Konta Biznesowego w jego imieniu, po zalogowaniu  się do Konta, wypełnia i akceptuje odpowiedni elektroniczny formularz rejestracyjny. Dane osobowe przypisane Kupującemu w Koncie będą automatycznie zapisane w tym formularzu. Kupujący/osoba działająca w imieniu Kupującego zobowiązana jest do podania pozostałych danych wymaganych w formularzu. Utworzenie Konta Biznesowego wymaga również dokonania akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Po przekształceniu Konta w Konto Biznesowe Kupujący traci dostęp do Konta oraz nie ma możliwości powrotnego przekształcenia Konta Biznesowego w Konto ani utworzenia nowego Konta w Sklepie Zadowolenie. Kupujący może logować się do Konta Biznesowego zarówno na stronie www.biznes.zadowolenie.pl, jak również na stronie www.zadowolenie.pl. Dane dostępowe do Konta Biznesowego są takie same jak do Konta.

17. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego/osobę działającą w imieniu Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 16, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług polegających na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Biznesowego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie Biznesowym funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego i osoby korzystającej w jego imieniu z Konta Biznesowego, składaniu zamówień, wglądzie w status złożonych zamówień, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie Biznesowym, składaniu reklamacji dotyczących towarów zakupionych w Sklepie Biznesowym, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Poprzez Konto Biznesowe Kupujący nie ma wglądu w historię zakupów dokonanych w Sklepie Zadowolenie ani możliwości składania reklamacji dotyczących towarów zakupionych w Sklepie Zadowolenie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 17 Regulaminu, zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta Biznesowego oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży.

19. Z jednego Konta Biznesowego może korzystać wyłącznie jedna osoba (Kupujący będący osobą fizyczną lub osoba upoważniona do działania w imieniu Kupującego). Kupujący/osoba korzystająca z Konta Biznesowego w imieniu Kupującego nie może udostępniać danych dostępowych do Konta Biznesowego innym osobom i zobowiązana jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta Biznesowego, w szczególności hasła dostępu do Konta Biznesowego.

20. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 17, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

21. Kupujący/osoba korzystająca z Konta Biznesowego w imieniu Kupującego zobowiązana jest do:

a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 17 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 17 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie Biznesowym w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;

22. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu Biznesowego. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu Biznesowego może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

23. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie Biznesowym, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Biznesowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW

24. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie Biznesowym. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie Biznesowym. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, Sprzedawca może udzielić Kupującemu pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta, pod warunkiem, że Kupujący prześle Sprzedawcy zgłoszenie takiej reklamacji pisemnie lub mailowo, na adres mailowy: zgloszenia@zadowolenie.pl. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia takiej reklamacji Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą adres wysyłki towaru oraz numer RMA. Wskazanie przez Kupującego podanego przez Sprzedawcę numeru RMA na liście przewozowym, jak również dostarczenie przez Kupującego zwracanego towaru na adres podany przez Sprzedawcę, warunkuje udzielenie przez Sprzedawcę Kupującemu pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.

25. Z uwagi na to, że Kupujący nabywa towary w Sklepie Biznesowym jako przedsiębiorca, Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady tych towarów.


ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

26. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu Biznesowego czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 17.

27. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy: zgloszenia@zadowolenie.pl bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

29. W procedurze przekształcenia Konta w Konto biznesowe, podczas składania zamówienia, jak również korzystania z formularzy kontaktowych/zgłoszeniowych dostępnych w Sklepie Biznesowym, Kupujący lub osoba korzystająca z Konta Biznesowego w imieniu Kupującego podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży. Przekazane Sprzedawcy dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu Biznesowego.

30. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Biznesowego, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego Konto Biznesowe, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 17. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa w zd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 17 ulega rozwiązaniu z upływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6, przed wejściem w życie zmian. Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

31. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: www.biznes.zadowolenie.pl/zadowolenie-regulamin. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.


32. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 
33. Regulamin wchodzi w życie dn. 26.11.2019 r.