Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacje ogólne

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz urządzenia mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany, stanowiące jednocześnie odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi będącymi częścią sprzętu w momencie pozbywania się go.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami. Sprzęt taki można oddać bezpłatnie:

a) w przypadku urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych, w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono nowe urządzenie tego samego rodzaju oraz pełniące te same funkcje, co sprzęt sprzedawany;

b) w przypadku niemożliwości lub nieopłacalności naprawy, w punkcie serwisowym, w którym zareklamowano dane urządzenie;

c) w Punkcie Zbiorki odpadów Niebezpiecznych PZON. Lista takich punktów znajduje się na stronach urzędów gmin oraz Komunalnego Związku Gmin;

d) dystrybutorowi dostarczającemu nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje;

e) u dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez obowiązku zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Zgodnie z art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.) przez zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych rozumie się zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

4. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku, gdy sprzęt z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

5. Dystrybutora oraz prowadzącego punkt serwisowy obowiązuje zakaz przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku gdy jest on niekompletny, tj. taki, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Procedura oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w sklepie Zadowolenie.pl

1. W celu usprawnienia przebiegu procesu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prosimy o przesłanie wiadomości na adres zgloszenia@zadowolenie.pl . W temacie wiadomości prosimy podać numerem zamówienia, natomiast w treści wpisać „Mam zużyty sprzęt do oddania”.

2. Przed przekazaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odbioru należy:

a) odłączyć urządzenie od wszelkich instalacji wodnych, gazowych czy elektrycznych;

b) opróżnić zawartość urządzenia, w tym wylanie wody z pralki, opróżnienie lodówki;

c) zabezpieczyć urządzenie na czas transportu.

3. Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniony jest wyłącznie z miejsca dostawy nowego urządzenia. Bezpłatny odbiór nie obejmuje zniesienia towarów wielkogabarytowych - towary te są odbierane przez przewoźnika spod wskazanego w adresie kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji zniesienia towaru z konkretnego lokalu przed budynek.

4. Przekazany do odbioru zgodnie z niniejszą procedurą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie podlega zwrotowi.

 

Przykładowy wykaz rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy

Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm

Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).